Skip to main content

Algemene voorwaarden

Innovation Bakeries B.V. verzamelt persoonsgegevens. De wijze waarop dat gebeurt, is beschreven in deze privacyverklaring. Het geldt zowel voor het geval de persoonsgegevens verzameld zijn bij de betrokkene als voor het geval de persoonsgegevens niet van betrokkene zijn verkregen.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Innovation Bakeries B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14099170, gevestigd aan de Jan Camperstraat 9, 6416 SG in Heerlen, bereikbaar op telefoonnummer +31 (0)45 521 5854 en per mail op welcome@innovationbakeries.eu.

Functionaris Gegevensbescherming

Innovation Bakeries B.V. heeft geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

Categorieën van persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden

Innovation Bakeries B.V. verwerkt de navolgende gegevens, voor de navolgende doeleinden:

Categorie en Doel

Naam – Vragen of opmerkingen beantwoorden

Mailadres – Vragen of opmerkingen beantwoorden

Rechtsgronden

Innovation Bakeries B.V. verwerkt persoonsgegevens als daarvoor toestemming gegeven is. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een contactformulier wordt ingevuld op de website. Verder verwerkt Innovation Bakeries B.V. persoonsgegevens als dat nodig is om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een offerte gevraagd wordt, als een bestelling geplaatst wordt of als Innovation Bakeries B.V. zelf een bestelling plaatst. In zo’n geval verzoekt Innovation Bakeries B.V. waar mogelijk ook om toestemming voor de verwerking. De rechtsgrond(en) voor verwerking zijn dus (i) toestemming en/of (ii) dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst.

Ontvangers

Innovation Bakeries B.V. zal in sommige gevallen persoonsgegevens delen met partijen die de betreffende gegevens in haar opdracht bewerken. Dat zijn zogenaamde ’bewerkers’. Zij beoogt niet om daarnaast persoonsgegevens te delen met nog andere partijen, de zogenaamde ‘ontvangers’.

Doorgifte van persoonsgegevens aan ‘derde land’ of internationale organisatie

‘Derde landen’ zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van de landen in de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Dit zijn Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

Innovation Bakeries B.V. geeft geen persoonsgegevens door aan derde landen is ook niet voornemens om dat te gaan doen.

Bewaartermijnen

Innovation Bakeries B.V. bewaart de gegevens die door haar verzameld worden gedurende verschillende termijnen, afhankelijk van de categorie van gegevens en de wijze waarop die verzameld zijn.

Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden met de (contact)formulieren op de website, geldt dat die gedurende vijf jaren bewaard worden en daarna automatisch vernietigd worden.

Voor zover er voor bepaalde gegevens in dit Statement geen concrete bewaartermijn zou zijn vastgesteld, geldt een termijn tot maximaal één jaar na afloop van (i) de duur van de relatie met de betrokkene dan wel (ii) de eventuele toepasselijke wettelijke bewaartermijn. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Rechten van de betrokkene

U kunt bij Innovation Bakeries B.V. een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als Innovation Bakeries B.V. uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken. Voor al deze zaken en voor overige vragen kunt u contact opnemen met Innovation Bakeries B.V. op welcome@innovationbakeries.eu. Innovation Bakeries B.V. zal binnen een maand reageren op uw bericht.

Als u meent dat Innovation Bakeries B.V. handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG).

Geautomatiseerde besluitvorming

Er vindt bij Innovation Bakeries B.V. geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Overig

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Innovation Bakeries B.V. passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Innovation Bakeries B.V. gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst

Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om deze verklaring te wijzigen. Innovation Bakeries B.V. heeft het recht om dat te doen. Wij raden u aan om deze verklaring af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.

Versie 1.0, d.d. 02-05-2018

Close Menu

Innovation bakeries

Jan campertstraat 9
6416 SG
Heerlen, the Netherlands

T: 045 521 5854
E: info@innovationbakeries.eu